Referat-fra-styremøte-i-Hasle-Løren-Ishockey-6-nov-2014